Kredyty mogą być udzielane tylko i wyłącznie przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, przez oddziały banków zagranicznych oraz przez oddziały instytucji kredytowych. Kredytu może nam również udzielić inna jednostka organizacyjna, która ma do tego stosowne uprawnienia. Każdy inny podmiot gospodarczy, który wbrew prawu udziela kredytów podjęty jest karze grzywny do nawet 5 milionów złotych lub podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. W umowie kredytowej stroną, która dominuje jest podmiot, który udziela kredytu. To on określa warunki kredytowania i to on ma prawo kontrolować, czy kredyt został w odpowiedni sposób wykorzystany. Osobą, która bierze kredyt jest kredytobiorca. Zobowiązuje się oddać pieniądze kredytodawcy, łącznie z odsetkami jakie do tego kredytu zostały doliczone w czasie jaki został określony w umowie kredytowej. Zobowiązuje się również, że wykorzysta kredyt w sposób jaki został w umowie kredytowej wskazany.